Polityka prywatności

Ochrona informacji prywatnych dotyczących Klientów Sklepu internetowego pod witryną http://liluboutique.pl jest dla nas sprawą niezwykle ważną, w związku z czym dokładamy wszelkich starań, abyście Państwo byli bezpieczni odwiedzając nasz Sklep internetowy.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu (zwanego dalej „Polityką prywatności”) mającego za zadanie wyjaśnić zasady działania Sklepu internetowego. Każdorazowo korzystając ze Sklepu internetowego podlegają Państwo niniejszej Polityce prywatności, stąd też przy każdym wejściu na stronę Sklepu internetowego uprzejmie prosimy o zapoznanie się z jej treścią oraz akceptację jej zasad.

Niniejsza polityka prywatności przedstawia m.in.: zasady kontaktu z Beatą Byrską i Mirosławem Byrskim prowdzącymi działalność pod firmą BMB S.C. Beata Byrska Mirosław Byrski (zwanym dalej „Sprzedawcą”), zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych, zasady dotyczące możliwości modyfikacji danych osobowych, zasady działania wykorzystywanych podczas korzystania ze Strony Plików cookies, wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania ze strony, zasady zgłaszania reklamacji.


§ 1. Słowniczek

Przez następujące określenia należy rozumieć:

„Polityka prywatności” – należy przez to rozumieć niniejszy dokument o nazwie „Polityka prywatności”;

„Sprzedawca” - należy przez to rozumieć Beatą Byrską i Mirosława Byrskiego prowdzących działalność pod firmą BMB S.C. Beata Byrska Mirosław Byrski, posiadającymi adres przy ul. M.Wadowity, nr 1A, 34-100 Wadowice, NIP 5512621328, REGON: 360883650 widniejących w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

„Sklep internetowy” – prowadzony przez Sprzedawcę w ramach witryny internetowej dostępnej pod adresem http://liluboutique.pl

„Klient” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną działającą na swoją rzecz lub na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, lecz posiadającej na mocy ustawy zdolność prawną, a która skorzystała ze Sklepu internetowego przeglądając witrynę internetową dostępną pod adresem http://liluboutique.pl lub przesyłając swoje dane osobowe w celu rejestracji Konta indywidualnego w Sklepie internetowym lub złożenia zamówienia w Sklepie.

„Konto indywidualne” - panel przypisany indywidualnie do Klienta po rejestracji danych w systemie Sklepu internetowego, oznaczony adresem e-mail i hasłem podanym przez Klienta w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności Sklepu internetowego;

Formularz zamówienia – formularz, za pomocą którego Klient zamawia Towar oferowany przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym i określa sposób dostawy, w którym Klient podaje następujące dane: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu;

„Usługi” – oznacza następujące działania Sprzedawcy, podjęte w wyniku podania danych osobowych przez Klienta: wysyłkę Newslettera za pomocą adresu e-mail w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na subskrypcję Newslettera, zawarcie umowy sprzedaży Towaru między Sprzedawcą a Klientem, czy też prowadzenie Konta indywidualnego;

„Newsletter” – należy przez to rozumieć biuletyn infrormacyjny dotyczący nowości oraz promocji w Sklepie internetowym, na subskrybowanie którego Klient wyraził zgodę poprzez podanie swojego adresu e-mail w zakładce „Newsletter”;

„Towar” – oznacza produkt przedstawiany każdorazowo przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego, w celu jego sprzedaży;

„Sprzęt Klienta” – należy przez to rozumieć należący do Klienta sprzęt telekomunikacyjny taki jak między innymi telefon komórkowy, smartfon, komputer, tablet lub inne urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet (urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci).


§ 2. Postanowienia wstępne

Niniejszy Sklep internetowy prowadzi Sprzedawca.

Niniejsza Polityka prywatności zaczyna obowiązywać od dnia ......................... oraz określa m.in. zasady świadczenia przez Sprzedawcę Usług za pośrednictwem Sklepu internetowego, w tym prawa i obowiązki Klientów korzystających ze Sklepu internetowego, zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych, zasady dotyczące możliwości modyfikacji danych osobowych, zasady działania wykorzystywanych podczas korzystania ze Strony Plików cookies, wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania ze Sklepu internetowego, zasady zgłaszania reklamacji.

Akceptacja niniejszej Polityki prywatności jest dobrowolna dla Klienta, z tymże niezbędna do realizacji Usług.

Poprzez akceptację niniejszej Polityki prywatności Klient oświadcza, że zapoznał się z jej treścią, akceptuje jej warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania, jak również oświadcza, iż jest świadom ryzyk, o których mowa w § 3 ust. 2 niniejszej Polityki prywatności oraz akceptuje je.


§ 3. Wymagania sprzętowe, zagrożenia.

1. Korzystanie ze Sklepu internetowego przez Klienta wymaga posiadania przez niego Sprzętu Klienta posiadającego następujące przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer, Opera.

2. Sprzedawca świadczy Klientom Usługi za pośrednictwem drogi elektronicznej, co może powodować pojawienie się na Sprzętach Klienta wirusów komputerowych czy też może wiązać się z otrzymaniem niezamówionej informacji handlowej (tzw. spamu) przez Klienta, pomimo zachowania przez Sprzedawcę wszelkich możliwych środków ostrożności. Ponadto korzystanie ze Sklepu internetowego wiąże się z koniecznością wykorzystania przez Klienta świadczonej przez podmiot trzeci usługi transmisji danych, za którą Klient zobowiązany jest pokryć wynagrodzenie.

3. Sprzedawca ma prawo kontaktować się z Klientem wykorzystując dane kontaktowe, które Klient pozostawił rejestrując Konto indywidualne lub wypełniając Formularz zamówienia.


§ 4. Pliki cookies

Sklep internetowy wykorzystuje Pliki „cookies” (zwane dalej „Plikami cookies”). Po wejściu przez Klienta na stronę Sklepu internetowego pojawia się komunikat informujący o wykorzystywaniu przez Sklep internetowy Plików cookies. Komunikat jest widoczny dla Klienta do czasu akceptacji przez niego komunikatu o wykorzystywaniu przez Sklep internetowy Plików cookies. Akceptacja odbywa się poprzez naciśnięcie przez Klienta pola z napisem: „Akceptuję”.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, wysyłane i zapisywane przez stronę Sklepu internetowego na Urządzeniu końcowym Klienta, zawierające dane na temat korzystania przez Klienta ze strony Sklepu internetowego. Pliki cookies są bezpieczne dla Sprzętu Klienta, służą ułatwieniu korzystania ze strony Sklepu internetowego.

Informacje zbierane przez Pliki cookies ułatwiają Klientowi korzystanie ze strony Sklepu internetowego, pozwalają zapamiętać preferencje Klienta, jak również wpływają na poprawę jakości strony Sklepu internetowego poprzez dokonywanie statystyk dotyczących odwiedzin strony Sklepu internetowego, jak również pozwalają dostosować stronę Sklepu internetowego do potrzeb Klientów.

Jeśli Klient nie życzy sobie Plików cookies na Urządzeniu końcowym, pliki te może wyłączyć. Istnieje prawdopodobieństwo, że po wyłączeniu Plików cookies Klient nie będzie miał dostępu do niektórych treści strony Sklepu internetowego, korzystanie ze strony Sklepu internetowego może być dla Klienta mniej efektywne, utrudnione może być również korzystanie z Usług.

Ograniczenia czy wyłączenia stosowania Plików cookies Klient może dokonać poprzez stosowne zmiany w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów obsługi Plików cookies są dostępne w ustawieniach przeglądarek internetowych.


§ 5. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Klientów są Beata Byrska i Mirosław Byrski, prowdzący działalność pod firmą BMB S.C. Beata Byrska Mirosław Byrski.

2. Dane są przetwarzane zgodnie z prawem i z uwzględnieniem zasady rzetelności, przejrzystości i adekwatności.

3. Klient może skorzystać z Usług po akceptacji Polityki prywatności oraz po podaniu następujących danych osobowych:

- w przypadku subksrypcji Newslettera: adresu e-mail

- w przypadku rejestracji Konta indywidualnego: imienia, nazwiska oraz adresu e-mail

- w przypadku złożenia zamówienia za pomocą Formularza zamówienia: imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu.

4. Podanie danych osobowych, o których mowa w ustępie poprzedzającym niniejszego paragrafu jest dla Klienta dobrowolne, z tymże niezbędne do realizacji Usług.

5. W przypadku przekazania przez Klienta danych osobowych, zostaną one wykorzystane zgodnie z celem ich przekazania. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6. Przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klientów odbywa się z zachowaniem wszelkich zasad dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, spełniających wymagania stawiane przez prawo.

7. Czas przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę jest tożsamy z czasem niezbędnym do korzystania ze Sklepu internetowego i realizacji Usług.


§6. Cel zbierania danych osobowych

1. Dane są zbierane w celu umożliwienia korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwera, na którym znajduje się Sklep internetowy.

2. W przypadku subskrypcji Newslettera dane Klienta wykorzystywane są w celu przesłania Klientowi informacji na temat nowości oraz promocji w Sklepie internetowym.

3. W przypadku dokonania rejestracji Konta Klienta w Sklepie Internetowym dane Klienta wykorzystywane są w celu utworzenia Konta indywidualnego i zarządzania tym kontem.

4. W przypadku złożenia zamówienia za pomocą Sklepu internetowego poprzez uzupełnienie Formularza zamówienia, dane Klienta wykorzystywane są w celu zrealizowania zamówienia.

5. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie internetowym dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostawy zamówionych Towarów.

6. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

7. Dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klienta, a także administrowania Sklepem internetowym.

8. Dane osobowe mogą być zbierane również w celu przygotowania i przesłania zindywidualizowanej oferty dla Klienta, a także w celu monitorowania ruchu na stronie przez Sprzedawcę, po wyrażeniu przez niego stosownej zgody.

9. Sklep internetowy nie zbiera ani nie przetwarza danych osobowych w celu ich przekazania lub sprzedaży podmiotom zewnętrznym dla celów marketingowych. Sprzedawca nie rozsyła również wiadomości w imieniu osób trzecich.


§ 7. Prawa związane z modyfikacją danych osobowych. Skarga do organu nadzorczego

1. Klient ma prawo zgłoszenia żądania Sprzedawcy przeglądania, poprawiania, zmiany, ograniczenia, sprostowania lub usunięcia jego danych osobowych, którymi Sprzedawca administruje oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Sprzedajacego. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres mailowy: kontakt@liluboutique.pl.

2. Klient ma prawo, w dowolnym momencie, wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przesyłając w tym celu wiadomość na adres mailowy kontakt@liluboutique.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oznacza to, że odwołanie zgody dotyczy przyszłości, nie zaś przetwarzania danych, które miało miejsce w przeszłości, w okresie między udzieleniem a wycofaniem zgody.

3. Klient, którego danymi osobowymi Sprzedawca administruje, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skarga powinna zostać nadana drogą pocztową na adres Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

4. Klient ma prawo zgłoszenia Sprzedawcy żądania przesłania jego danych osobowych, którymi Sprzedawca administruje, innemu administratorowi danych osobowych, o ile wymagania techniczne oraz organizacyjne pozwalają na przesłanie takich danych osobowych.

5. Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Klientowi, który zgłosił jedno z żądań wymienione w niniejszym paragrafie, informacje o działaniach podjętych w związku z żądaniem, lub o ewentualnym przedłużeniu terminu z uwagi na charakter żądania lub liczbę żądań, lub o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego i skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.


§ 8. Odpowiedzialność Sprzedawcy oraz zgłoszenie reklamacyjne

1. Sprzedawca działając z należytą starannością, dba o poprawność działania Sklepu internetowego, nie ponosi jednak odpowiedzialności za techniczne ograniczenia w możliwości korzystania ze Sklepu internetowego wynikłe ze stanu technicznego Sprzętu Klienta oraz wynikłe w związku z awarią transmisji danych (połączenia internetowego), z którego korzysta Klienta.

2. Sprzedawca prosi o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości związanych z działaniem Sklepu internetowego na następujący adres mailowy: kontakt@liluboutique.pl.

3. Sprzedawca rozpatruje zgłoszenia reklamacyjne, o których mowa w ustępie poprzedzającym niniejszego paragrafu w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia informując Klienta o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu reklamacji każdorazowo podając powody podjętej decyzji.

4. Klient jest również uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji.

 

§ 9. Postanowienia końcowe, zmiana Polityki prywatności, zgłoszenia zmian

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności, która to zmiana następuje z dniem zamieszczenia nowej Polityki prywatności.

2. Postanowienia niniejszej Polityki prywatności są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej Polityki prywatności okażą się nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa to na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień niniejszej Polityki prywatności.

4. Dane kontaktowe Sprzedawcy wskazane są w zakładce „Kontakt”.

5. Jeśli którykolwiek z zapisów Polityki prywatności pozostaje dla Klienta niejasny, budzi wątpliwości uprzejmie prosimy o informację w tym zakresie na adres emailowy wskazany w zakładce „Kontakt”.

Ostatnio oglądane produkty
Brak wyników